Beşinci baskısı yapılan Memur Suçları ve Soruşturma Usulleri kitabı teftiş, inceleme veya soruşturma yetkisine sahip kimselerin bu kapsamdaki görevlendirmeleri esnasında başvurabilecekleri pratik bir başvuru
kaynağı niteliği taşımaktadır.

Kitap üç ana kısımdan oluşmaktadır.

Birinci kısımda “Memur Suç ve Cezaları” başlığı altında, teftiş, denetim ve soruşturma ile görevlendirilen kimselerin bu görevlerini ifa ederken karşılaşabilecekleri suç tiplerinin ve bu suçlara verilecek olan cezaların neler olduğu ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.

İkinci kısımda “Soruşturma Usulleri” başlığı altında memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, bu görevleri sebebiyle işledikleri suçlar nedeniyle tabi olacakları soruşturma usulleri 4483 sayılı Kanun ile 3628 sayılı Kanun kapsamında incelenmeye çalışılmışıdır.

Ve nihayet son kısımda disiplin cezasını gerektiren haller ile bu hallerin soruşturulması esasları “Disiplin Suç Ve Cezaları İle Soruşturulması” başlılığı altında 657 sayılı Kanunun kapsamında incelenmeye çalışılmıştır.

Önsözden:

Kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve etik ilkelere saygılı bir biçimde sürdürülebilmesi, çağdaş toplumların en temel hedeflerinden biridir. Bu hizmetlerin hedeflenen şekilde yürütülmesi iyi bir kamu yönetim sistemi ile mümkündür.

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri kamusal yetki ve usuller kullanmak suretiyle yerine getiren memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, bu görevleri sebebiyle işledikleri suçlar, kamu hizmetinin işleyişinde aksamalara ve kamu otoritesinin saygınlığının zedelenmesine yol açacaktır.

Devlet sisteminin etkin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla evrensel ilke ve uygulamalar ışığında denetim ve soruşturma yapmak ve denetim sisteminin genel prensiplerini belirlemek, aksayan yönleri için çözüm önerileri getirmek amacıyla kurulan denetim birimleri bu görevlerini yerine getirirken hukukun üstünlüğünü, tarafsız ve adil çalışma anlayışını kamuya yerleştiren, ulusal ve uluslararası alanda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için çalışan, çözüm üreten ve denetim sisteminin işleyişine belli ölçüde katkı sağlayan kurum veya kurullardır.

Temel çalışma etiği olarak denetim birimleri kendilerine Anayasa ve ilgili mevzuat uyarınca verilen görevleri; doğruluk, tarafsızlık, bağımsızlık ve adalet ilkelerini esas alarak, toplum yararını sağlayacak şekilde yerine getireceklerdir. Bu yönüyle denetim birileri hem kendilerine yüklenen görevleri gerektiği gibi yapmada özen gösterecek hem de bu görevlerini yerine getirirken evrensel etik kurallarından ödün vermeyecektir.

Bu çalışmamızın tüm okuyuculara faydalı olması en büyük dileğimiz olup, kitap hakkında yapılacak tüm eleştirilerin çalışmamıza yapılacak bir katkı niteliğinde olduğunu düşünmekteyiz.

Yapacağınız her türlü eleştiri veya önerileriniz bizim için çok büyük değer taşımakta olup aşağıdaki mail adreslerinden kitabın her iki yazarına da ulaşabilirsiniz. Also Visit: zoom property

5’inci Baskısının yapılmış olması hasebiyle kitaba teveccüh gösteren herkese ve bilhassa kitabın güncellenmesi aşamasında tespit ettikleri hususları bizlerle paylaşan Vergi Müfettiş Yardımcılarına teşekkür ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here