Dördüncü baskısı yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Seti alanın ilk ve tek en kapsamlı sınav kitap setidir.

Kitap seti, yazar ekibi tarafından mevzuat değişiklikleri, sınav komisyonlarının eğilimleri ve adayların talepleri göz önünde bulundurularak sürekli güncellenmektedir.

Aşağıda kitap hakkında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik sınavları, 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav haklarını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar 6 ay süreyle meslek sınavlarına alınmazlar. 6 aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre, yeni sınav dosyası açtırmak suretiyle sınavlara katılabilirler.

Bilindiği üzere Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı (YMM) 10 oturumdan oluşan zor bir sınavdır. Ancak bu sınavın adaylar için bu kadar zor olmasının ardında birçok çevresel ve psikolojik neden vardır.

Sınavda başarısızlığa sebep olan bazı nedenler aşağıda yer almaktadır.

 • Sınavlardan önce yeterince plan yapmamak,
 • Sınavda çıkan soru tarzlarının yeterince etüt edilmemesi,
 • Kötü zaman ve süreç yönetimi,
 • Çok kapsamlı veya dar kapsamlı çalışmak,
 • Bir başkası tarafından hazırlanmış kısa el notlarından çalışmak,
 • Sınavın çok zor olduğuna dair yaygın yanlış inanış,
 • Bazı oturumların özellikle önemsenmemesi, bazı oturumların ise gözde çok büyütülmesi,
 • Sınava kişisel nedenlerle odaklanamamak (faklı ilden gelmek, ailevi veya iş ile ilgili nedenler vs.)
 • Sınavlara hangi kaynaklardan hazırlanılması gerektiği konusunda kafa karıklığı.
 • Tüm oturumların 2 yıl içerisinde verilmesi gerektiği konusunda adaylar üzerinde oluşan baskı,

Bu sebeplerin sayısal olarak artırılması elbette mümkündür. Ancak, bize göre adayların sınav sürecinde hangi kaynaklardan ne ölçüde yararlanacağını bilememesi sınavdaki başarısızlığın temel nedenidir.

Bu kitabın hazırlanış amacı da bu boşluğu önemli ölçüde doldurabilmektir. Bu kapsamda sınavda şimdiye kadar sorulan tüm sorular gözden geçirilmiş, sorulma ihtimali olan soru tarzları ele alınmış mevzuat açısından özellikle üzerinde durulması gereken konuların tespiti yapılmıştır. Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Seti üç ana kitaptan oluşmaktadır. Üç grupta toplanan kitaplar ise aşağıda gösterilen şeklide başlıklara ayrılmıştır.

 • VERGİ GRUBU
 • MUHASEBE-FİNANS GRUBU
 • MESLEK HUKUKU-KAMBİYO-SPK GRUBU

Üç gruptan oluşan her kitap kendi içinde de sınav konu başlıklarına göre kısımlara, kısımlar da kendi içinde  bölümlere ayrılmaktadır. Kitabın her bir kısmında girilecek oturuma ilişkin kısa bir tanıtım yapılmıştır. Her bölümün başında kaç adet soru çıktığı yıllara göre istatistiksel olarak yer almaktadır. Böylece aday hangi bölümün ne derece önemli olduğu konusunda fikir edinebilecek, sınavda hangi konulardan soru gelebileceği konusunda bir öngörüde bulunabilecektir.

Kitap mevzuatın genişliği göz önünde bulundurularak kapsamlı bir şeklide hazırlanmaya çalışılmış, ancak bazı konuların hemen hiç sorulmaması nedeniyle bu konularda ayrıntılı bilgi vermekten kaçınılmıştır.

YMM Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Seti (10 Cilt)

Bilindiği üzere Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı (YMM) 10 oturumdan oluşan zor bir sınavdır. Ancak bu sınavın adaylar için bu kadar zor olmasının ardında birçok çevresel ve psikolojik neden vardır. Ancak, bize göre adayların sınav sürecinde hangi kaynaklardan ne ölçüde yararlanacağını bilememesi sınavdaki başarısızlığın temel nedenidir.

Bu kitabın hazırlanış amacı da bu boşluğu önemli ölçüde doldurabilmektir. Bu kapsamda sınavda şimdiye kadar sorulan tüm sorular gözden geçirilmiş, sorulma ihtimali olan soru tarzları ele alınmış mevzuat açısından özellikle üzerinde durulması gereken konuların tespiti yapılmıştır.

Her bölüme başlamadan önce çıkmış soruları gösteren tablonun incelenmesinde fayda vardır. Zira çalışacağınız konunun önceki yıllar yapılmış YMM sınavlarında ne kadar sorulduğu konuya çalışma stratejisi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca önceki yıllar çıkmış sınav soruları dipnotlarda da gösterilmeye çalışılmıştır.

– Başta her ders ayrı bir cilt haline getirilmiş olup okunması ve taşınması kolaylaştırılmıştır.

1. CİLT – Gelir Üzerinden Alınan Vergiler-690 Sayfa

Bu cildin konusunu, gelir üzerinden alınan vergilerden gelir vergisi ve kurumlar vergisi oluşturmaktadır. Bu ciltte gelir vergisi ve kurumlar vergisi konu anlatımları ayrıntılı olarak ele alınmış olup ayrıca konu anlatımlarının sonunda monografilere yer verilmiştir.
3. Baskı ile gerekli güncellemeler yapılmış ve yeni sorular ilave edilmiştir.

2. CİLT – Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler – 516 Sayfa

Bu cildin konusunu, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler oluşturmaktadır. Bu ciltte aşağıdaki konular yer almaktadır.
• Katma Değer Vergisi,
• Özel Tüketim Vergisi
• Damga Vergisi
• Veraset ve İntikal Vergisi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi
• Gider Vergileri
• Harçlar Kanunu
Konu anlatımları ve örnek uygulama soruları ile kapsamlı olarak ele alınmıştır. 3. Baskı ile gerekli güncellemeler yapılmış ve yeni ve özgün sorular ilave edilmiştir.

3. CİLT Vergi Tekniği- 470 Sayfa

Bu cildin konusu özellikle usul kanunları yani Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanunu oluşturmaktadır. 3. baskıya Vergi Usul Kanunu değerleme haricinde diğer bölümlerin konu anlatımları da ilave edilmiştir. Ayrıca YMM sınavında çıkması muhtemel özgün sorulara yer verilmiştir.
Vergi Tekniği bölümünde konu kısmı ile yeni sorular eklenmiştir. Özgün soru çalışmalarını bulmanız hedeflenmiştir.

4. CİLT Revizyon – 215 Sayfa

Revizyon cildinde randıman sorularının sayısı arttırılmıştır. Farklı sektörlere yönelik çalışmalar eklenmiştir. Bunun haricinde 213 sayılı Kanunun değerleme hükümleri ve yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu oldukça önem arz etmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kısmen de olsa cevaplarda kullanılmaktadır. Dolayısıyla randıman soruları hazırlanırken tüm vergi Kanunlarını içerecek şekilde uygulamalı soru ve cevaplar oluşturulmuştur.

5. CİLT Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku – 270 Sayfa

“Denetim, Raporlama Ve Meslek Hukuku” çalışmamız; Çalışma Esas Ve Usulleri, Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı, Tasdik Usul Ve Esasları, Disiplin Usul Ve Esasları, Ücret Usul Ve Esasları, Odaların Çalışma Esas Ve Usulleri, Staj, Eğitim Ve Sınavlar, Tutulacak Defterler Ve Bildirim Mecburiyeti, İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi, Etik İlkeler isimli 10 temel bölümden oluşmaktadır.

6. CİLT Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı – 450 sayfa

Kambiyo ve Dış Ticaret dersinde, şimdiye kadar soru sorulmamış ancak sorulabilir farklı konular eklenmiştir. Bu çalışmamız; Kavram Haritası, Kambiyo Mevzuatı, Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu, Gümrük Kanunu, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, İhracat Rejimi, Vergi, Resim Ve Harç İstisnası, İthalat İşlemleri, Dış Ticaret, Haksız Rekabet, Teşvik Mevzuatı, Kaçakçılıkla Mücadele, Tasfiye Edilecek Eşya, Suç Gelirlerinin Aklanması, Bankacılık Ve Kamu Finansmanı olmak üzere 16 temel bölümden oluşmaktadır.

7. CİLT Sermaye Piyasası Mevzuatı – 490 sayfa

“Sermaye Piyasası Mevzuatı” çalışması; Kavram Haritası, Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Sermaye Piyasası Araçları, Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar, Halka Açık Ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurumları Ve Faaliyetleri, Sermaye Piyasalarında Denetim Ve Tedbirler, İdari Para Cezası Gerektiren Durumlar Ve Sermaye Piyasası Suçları, Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere 9 temel bölümden oluşmaktadır.

8. CİLT İleri Düzeyde Finansal Muhasebe – 350 Sayfa

İleri Düzey Finansal Muhasebe oturumu Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nda adayların en az sürprizle karşılaştıkları oturumlardan birisi iken son zamanlarda sınav komisyonunun muhasebe standartlarıyla ilgili muhasebe kayıtlarını da sormaya başlamasıyla bu bölümün tekrar ele alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Adayların talepleri ve Sınav Komisyonunun eğilimleri dikkate alınarak bazı konular özellikle genişletilmiş ve birçok örneğe yer verilmiştir.

Çalışmamız 30 temel bölümden oluşmaktadır. Kitabımızda en çok sorulan standartlara geniş bir biçimde yer verilmiş diğer standartlar ise sorulma ihtimaline göre kısaca yer almıştır.

9. CİLT Finansal Yönetim – 280 Sayfa

Özellikle yönetim muhasebesi dersinin kapsamı göz önünde bulundurulduğunda bu derste sorulabilecek soruların kapsamı ve niteliği dalgalanma gösterebilmektedir. Her ne kadar yönetim muhasebesi dersinde sorulabilecek soruların kapsamı geniş olsa da geçmiş yıl soruları bize sınavda çıkma ihtimali olan sorular hakkında ışık tutulabilmektedir.

Çalışmamız 20 temel bölümden oluşmaktadır. Bölüm sayısının bu kadar fazla olmasının en önemli nedeni bir önceki paragrafta da belirttiğimiz üzere dersin geniş konu kapsamıdır.

Kitabımızın bazı bölümleri (özellikle sık sorulan bölümler) ayrıntılı şekilde ele alınmış ve çeşitli soru ve çözümlerine yer verilmiştir. Diğer bölümler ise çıkabilecek kavram soruları nedeniyle nispeten ikincil öncelikte ele alınmıştır.

10. CİLT Yönetim Muhasebesi -230 sayfa

Çalışmamız 14 temel bölümden oluşmaktadır. Yönetim muhasebesi dersinde olduğu gibi bu dersin de kapsamı çok geniştir. Kapsamın bu kadar geniş olması bu derste sorulabilecek soruların kapsamı ve niteliğinde dalgalanmalara sebep olmaktadır.

Kitabımızın bazı bölümleri (özellikle sık sorulan bölümler) ayrıntılı şekilde ele alınmış ve çeşitli soru ve çözümlerine yer verilmiştir. Diğer bölümler ise çıkabilecek kavram soruları nedeniyle nispeten ikincil öncelikte ele alınmıştır.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınav setimizin adayların sınav sürecinde faydalanabileceği önemli bir kaynak teşkil edeceğin düşünüyor, tüm adaylara bu uzun süreçte başarılar diliyoruz.

Bu çalışmanın siz okuyuculara sunulmasında teşvik ve katkılarını esirgemeyen değerli meslektaşlarımız ile bizden desteklerini esirgemeyen ve yoğun çalışma temposunda onlardan esirgediğimiz ilgiye sabreden ailelerimize de ayrıca teşekkür ederiz.

Kitaba sağlayacağınız her katkıyı önemsiyoruz. Görüş, öneri ve tavsiyelerinizi için bize aşağıda yer alan mail adresimizden ya da web sitemizden ulaştırılabilirsiniz.

KOMİSYON
info@ymmsinavi.com
www.ymmsinavi.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here